مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی مهردارو (سهامی خاص ) در ساعت 9:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 با حضور اکثریت صاحبان سهام ، اعضاء هیئت مدیره ، مدیر عامل شرکت ، حسابرس و بازرس قانونی در محل کارخانه تشکیل گردید .

رئیس مجمع پس از تایید رسمیت جلسه ، دستور جلسه مجمع را به شرح ذیل قرائت نمودند :

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

- تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 97/12/29

- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی آتی

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سپس آقای دکتر حیدرنژاد ( مدیر عامل شرکت ) گزارش عملکرد ، اهم فعالیت ها ، بودجه و صورت های مالی را مطرح کردند و متعاقبا گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و حساب های سال مالی منتهی به 97/12/29 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود :

1- صورت های مالی شرکت و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرارگرفت .

2- روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت در سال 98 انتخاب گردید .

3- شرکت آرشین حساب به عنوان حسابرس شرکت برای سال مالی 98 انتخاب گردید .