شرکت داروسازی مهر دارو برای اولین بار در نمایشگاه ایران فارما شرکت نمود . در این نمایشگاه شناساندن محصولات جدید دارویی ، برنامه ها و سیاست های آتی این شرکت و گسترش همکاری با طرف های خارجی جهت صادرات دارو از اهم برنامه های شرکت مهر دارو بود . بازدید بزرگان صنعت دارویی کشور و همچنین حضور نمایندگان شرکت های خارجی نیز در غرفه مهردارو قابل ذکر بود .