شرکت پخش سراسری هجرت که یکی از بزرگترین و معتبرترین پخش های دارویی کشور می باشد از ابتدای مهر ماه سال 98 به مجموعه توزیع کنندگان داروسازی مهردارو پیوست . شرکت پخش هجرت با 21 مرکز فعال و دارا بودن نیروهای انسانی توانمند در توسعه و بهبود خدمات رسانی به بیماران در سراسر کشور همراه دارو سازی مهر دارو خواهد بود .