ردیف نام محصول قیمت فروش به داروخانه (ریال) قیمت مصرف کننده (ریال)
1  قرص بوپرنورفین 2 (100 عددی) 1,032,000 1,300,300
2  قرص بوپرنورفین 0/4 (100 عددی) 295,400 372,100
3  قرص متادون 40 (100 عددی) 814,200 1,025,900
4  قرص متادون 20 (100 عددی) 526,100 662,900
5  قرص متادون 5 (100 عددی) 201,200 253,500
6  قرص استیمدیت 10 (100 عددی) 569,100 717,100
7  قرص استامینوفن کدئین20/300 (100عددی) 345,000 435,000
8  قرص استازولامید 250 (100 عددی) 1,008,200 1,270,300
9  قرص آلوپورینول 100 (100 عددی) 446,400 562,400
10  قرص آملودیپین 5 (100 عددی) 180,100 226,900
11  قرص کلرفنیرآمین 4 (100 عددی) 158,700 200,000
12  قرص فولیک اسید 5 (100 عددی) 207,600 261,500
13  قرص فولیک اسید 1 (100 عددی) 138,000 173,900
14  قرص فوروزماید 40 (100 عددی) 183,800 231,600
15  قرص ایزوکسوپرین 10 (100 عددی) 233,700 294,500
16  قرص مبندازول 100 (100 عددی) 368,900 450,000
17  قرص نیتروفورانتوئین 100 (100 عددی) 490,900 618,500
18  قرص پاباکا 500 (100 عددی) 786,900 960,000
19  قرص رپاگلیناید 2 ( 100 عددی) 380,000 478,900
20  قرص هیوسین 10 (20 عددی) 274,320 342,880
21  قرص پروپرانولول10 (100عددی) 143,800 181,100
22  قرص کلردیازپوکساید 5 (100عددی) 193,200 243,400
23  قرص کلسیم پانتوتنات 100 (100 عددی) 476,200 600,000
24  قرص آملودیپین (30 عددی) 54,030 68,070
25  قرص متوکاربامول 500 (30 عددی) 155,250 195,630
26  قرص ترامادول 100 (100 عددی) 621,600 783,200
27  قرص آزوکولیت 500 (100 عددی) 1,000,000 1,260,100
28  قرص دیلتیازم 60 (100عددی) 408,800 515,100
29  قرص جویدنی ویتامین ث 250 - 30 عددی (پرتقال) 245,000 294,000
30  قرص جویدنی ویتامین ث 250 -30 عددی (انبه) 245,000 294,000
31  قرص جویدنی ویتامین ث  250 - 30 عددی (توت فرنگی) 245,000 294,000
32  قرص جویدنی ویتامین ث 250 - 30 عددی (بلوبری) 245,000 294,000
33  قرص جویدنی ویتامین ث  250 - 30 عددی (کیوی) 245,000 294,000
34  قرص جویدنی ویتامین ث 250 - 30 عددی (پرتقال) 245,000 294,000
35  قرص استیمدیت 20 (100 عددی) 1,267,500 1,584,400
36  قرص آتورواستاتین 40 (30عددی) 141,030 177,690
37  قرص آتورواستاتین 20 (30عددی) 97,260 122,520
38  قرص آنتوسیانوزاید آ 100 (20 عددی) 547,200 684,000
39  قرص کلردیازپوکساید 5 (100 عددی) 193,200 243,400
40  قرص سیتالوپرام 20 (30 عددی) 67,350 84,840
41  قرص هیوسین 10 (100 عددی) 1,371,600 1,714,400
42  قرص مزالازین 500 (60 عددی) 963,300 1,204,140
43  قرص پروپرانولول 40 (100 عددی) 259,500 327,000
44  قرص پروپرانولول 20 (100 عددی) 181,700 229,000
45  قرص پروپرانولول 10 (100 عددی) 143,800 181,100
46  قرص پنتوپرازول 40 (28 عددی) 211,792 266,840
47  قرص فنازوپریدین 100 ( 100 عددی) 682,400 859,800
48  قرص فروس فومارات 60 (100 عددی) 225,000 270,000
49  کپسول نوروپنتین 300 (100 عددی) 1,111,700 1,400,800
50  کپسول نوروپنتین 100 (100 عددی) 562,200 708,400
51  کپسول سلکوکسیب 100 (60 عددی) 142,860 180,000
52  کپسول سلکوکسیب 200 (100 عددی) 657,500 828,400