نام محصول قیمت فروش به داروخانه (ریال) قیمت مصرف کننده (ریال)
 قرص بوپرنورفین 2 (100قرص-10 بلیستر) 1,032,000 1,300,300
 قرص بوپرنورفین 4/0(100 عددی-10بلیستر) 295,400 372,100
 قرص متادون 40 (100 عددی) 920,000 1,160,000
 قرص متادون 20 (100 عددی) 594,000 749,000
 قرص متادون 5(100 عددی) 230,000 290,000
 قرص استیمدیت  10  (100 عددی) 569,100 717,100
 قرص استامینوفن کدئین20/300(100عدد) 575,000 725,000
 قرص استازولامید 250 (100 عددی) 1,008,200 1,270,300
 قرص آلوپورینول 100 (100 عددی) 552,300 696,000
 قرص آملودیپین 5 (100 عددی- 10 بلیستری) 299,000 377,000
 قرص کلرفنیرآمین 4 (100 عددی) 230,000 290,000
 قرص فولیک اسید 5 (100 عددی) 207,600 261,500
 قرص فولیک اسید 1 (100 عددی) 138,000 173,900
 قرص فوروزماید 40 (100 عددی) 322,000 406,000
 قرص ایزوکسوپرین 10 (100 عددی) 233,700 294,500
 قرص مبندازول 100 (100 عددی) 575,000 725,000
 قرص نیتروفورانتوئین 100 (100 عددی) 490,900 618,500
 قرص پاباکا 500 (100 عددی) 1,333,800 1,670,000
 قرص رپاگلیناید 2 ( 100 عددی) 380,000 478,900
 قرص هیوسین 10 (20 عددی) 274,320 342,880
 قرص پروپرانولول10(100عدد -5بلیستر) 143,800 181,100
 قرص کلردیازپوکساید5(100عدد_5بلیستر) 193,200 243,400
 قرص کلسیم پانتوتنات 100 ( 100 عددی - 10 بلیستری) 690,000 870,000
 قرص آملودیپین (30 عددی -3 بلیستری) 89,700 113,100
 قرص متوکاربامول 500 (30 عددی) 207,000 261,000
 قرص ترامادول 100 (100 عددی) 621,600 783,200
 قرص آزوکولیت 500 ( 100 عددی) 1,150,000 1,450,000
 قرص متفورمین  500 (100عددی) 517,500 652,000
 قرص دیلتیازم 60(100عددی) 408,800 515,100
 قرص  فولی-1 (100 عددی) 138,000 173,900
 قرص لیپیسید 20 (30 عددی) 97,260 122,520
 قرص جویدنی ویتامین ث 250 (100%) -30 عددی (پرتقال) 245,000 294,000
 قرص جویدنی ویتامین ث 250 ( 100%) -30 عددی (انبه) 245,000 294,000
 قرص جویدنی ویتامین ث  250 ( 100%)  -30عددی (توت فرنگی) 245,000 294,000
 قرص جویدنی ویتامین ث 250 (100%) -30 عددی (بلوبری) 245,000 294,000
 قرص جویدنی ویتامین ث  250 (100%) -30 عددی (کیوی) 245,000 294,000
 قرص استیمدیت 20 (100 عددی) 1,267,500 1,584,400
 قرص آتورواستاتین40(کلسیم تری هیدرات)(30عددی) 141,030 177,690
 قرص آتورواستاتین20(30عددی) 97,260 122,520
 قرص آنتوسیانوزاید آ 100 (20 عددی) 547,200 684,000
 قرص کلردیازپوکساید 5(100 عددی - 10 بلیستری) 193,200 243,400
 قرص سیتالوپرام 20 (30 عددی) 138,000 174,000
 قرص هیوسین 10 (100 عددی) 1,371,600 1,714,400
 قرص مزالازین 500 (60عددی) 1,637,580 2,047,200
 قرص پروپرانولول 40 (100 عددی) 259,500 327,000
 قرص پروپرانولول 20 (100 عددی) 181,700 229,000
 قرص پروپرانولول 10 (100 عددی -10 بلیستری) 143,800 181,100
 قرص پنتوپرازول 40 (28 عددی) 211,792 266,840
 قرص فنازوپریدین 100( 100 عددی) 920,000 1,160,000
 قرص آنتریک کوتد آسپرین 80 (100عددی) 379,500 478,000
 قرص لیپیسید 40(30عددی) 141,030 177,690
 قرص فروس فومارات 60 (100 عددی) 316,667 380,000
 کپسول نوروپنتین 300 (100 عددی) 1,254,000 1,570,000
 کپسول نوروپنتین 100 (100 عددی) 690,000 870,000
 کپسول سلکوکسیب 100 (60 عددی) 483,000 606,000
 کپسول سلکوکسیب 200 -100 عددی 1,035,000 1,300,000