توماژ پژوهش نیاسوابق تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  

سوابق کاری و اجرایی

  • شرکت تولیدی ماشین طیور: سرپرست واحد بازاریابی- مهندسی سیستم -کارشناس پروژه طراحی شرکت -فرآیند های وبهبود روش ها
  • شرکت داروسازان ایران: کارشناس ارشد مهندسی صنایع در واحد فروش و بازاریابی
  • شرکت داروسازی مهردارو: ازسال 1393 تاکنون 

مقالات

  • مقاله "اخلاق حرفه ای و مدیریت سازمانی" در روزنامه رسالت ( 19/03/89)
  • مقاله "تحقق همت و کار مضاعف با ارتقای فرهنگ کار" در روزنامه رسالت ( 16/09/89)
  • کتاب "بهبود بهره وری در شرکت های تولیدی کوچک و بزرگ"