افشردیسوابق تحصیلی

  • DBA محل تحصیل: دانشگاه علمی کاربردی سال فارغ التحصیلی: 1395
  • کارشناسی ارشد MeBA محل تحصیل: سازمان مدیریت صنعتی سال فارغ التحصیلی: 1388
  • لیسانس مدیریت صنعتی محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز سال فارغ التحصیلی: 1374

سوابق کاری و اجرایی

  • شرکت داروسازی زکریای تبریز: به مدت 8 سال ( رئیس بودجه و گزارشات- رئیس کنترل پروژه – رئیس کنترل موجودی وسفارشات)
  • شرکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی : به مدت 1 سال ( رئیس برنامه ریزی و کنترل پروژه)
  • شرکت داروسازی ایران هورمون: به مدت 12 سال ( مدیر بازرگانی – معاونت طرح و توسعه)
  • شرکت داروسازی مهردارو : ازسال 1395 تا کنون ( مدیر طرح وتوسعه)