شرکت پخش رازی +98-21-85120000 http://www.razico.ir
شرکت پخش هجرت  +98-21-66461091 http://www.hejratco.com/
شرکت بهستان پخش +98-21-84054000 https://behestanpakhsh.com
شرکت توزیع دارویی پوراپخش +98-21-61983000 http://www.pourapakhsh.com
شرکت پخش ممتاز +98-21-89391 http://www.p-momtaz.com
شرکت پخش محیا دارو +98-21-88468111 http://mahyadarouinc.com/
شرکت پخش مکتاف +98-21-88317930 https://mctough.com 
شرکت پخش مشاطب +98-21-44127905 http://www.mashateb.com 
شرکت پخش طب نوین +98-21-44507179 http://www.tebnovin.ir 
شرکت پخش بهرسان  +98-21-88741802 http://www.behresanco.com