لیست داروهای مهردارو

لیست قیمت هر جعبه (ریال)     آخرین بروز رسانی 99/6/23

نام دارو شرکت بسته بندی کارخانه پخش مصرف کننده
آتورواستاتین 10 مهردارو 30 35,490 40,470 51,000
آتورواستاتین 20 مهردارو 30 52,200 59,520 75,000
آتورواستاتین 40 مهردارو 30 68,910 78,570 99,000
آزاتیوپرین 50 مهردارو 100 350,000 392,000 480,000
آلوپورینول 100 مهردارو 100 160,100 182,500 230,000
آلومینیوم ام جی 200/200 مهردارو 100 69,600 79,400 100,000
آملودیپین 5 مهردارو 30 37,590 42,870 54,000
آملودپین 5 مهردارو 100 125,300 142,900 180,000
آنتوسیانوزاید آ 100 مهردارو 20 307,380 344,260 420,000
استازولامید 250 مهردارو 100 201,900 230,200 290,000
استامینوفن کدئین 300/20 مهردارو 100 200,500 228,600 288,000
ایزوکسوپرین 10 مهردارو 100 69,600 79,400 100,000
پابا - کا 500 مهردارو 100 505,000 565,600 690,000
پروپرانولول 10 مهردارو 100 100,000 115,100 145,000
پروپرانولول 40 مهردارو 100 150,400 171,400 216,000
سلکوکسیب 100 مهردارو 60 125,340 142,860 180,000
سولفاسالازین 500 مهردارو 100 207,900 237,000 300,000
سولفاسالازین 500 EC مهردارو 100 240,400 274,000 345,000
فلوتامید 250 مهردارو 100 768,500 860,700 1,050,000
فوروزماید مهردارو 100 76,600 87,300 110,000
فولیک اسید 1 مهردارو 100 100,000 115,100 145,000
فولیک اسید 5 مهردارو 100 150,400 171,400 216,000
فیناستراید 1 مهردارو 30 52,200 59,520 75,000
فیناستراید 5 مهردارو 30 109,770 122,940 150,000
کلردیازپوکساید 5 مهردارو 100 69,600 79,400 100,000
کلرفنیرآمین 4 مهردارو 100 69,600 79,400 100,000
کلسیم پانتوتنات 100 مهردارو 100 32,900 36,900 45,000
مبندازول 100 مهردارو 100 125,300 142,900 180,000
مزالازین 250 مهردارو 100 80,500 91,800 115,000
مزالازین 500 مهردارو 100 519,600 582,000 710,000
مزالازین 500 مهردارو 60 311,760 349,200 426,000
نیتروفورانتوئین 100 مهردارو 100 100,000 115,100 145,000
ویتامین ث 250 مهردارو 30 115,104 130,800 163,500
هیوسین ان بوتیل بروماید 10 مهردارو 100 1,002,600 1,123,000 1,370,000
هیوسین ان بوتیل بروماید 10 مهردارو 20 200,520 91,840 112,000
ازتیمایب 10 مهردارو 30 62,250 224600 247,000
بوپرونورفین 0.4 مهردارو 100 132,000 150,500 190,000
بوپرونورفین 2 مهردارو 100 638,000 727,300 915,000
بوپرونورفین 8 مهردارو 10 160,000 182,400 222,500
سیتالوپرام 20 مهردارو 30 37,500 42,750 54,000
سیمواستاتین 20 مهردارو 30 37,350 41,790 51,000
متادون 5 مهردارو 100 100,000 115,100 145,000
متادون 20 مهردارو 100 220,000 250,800 315,000
متادون 40 مهردارو 100 264,000 273,600 380,000
نوروپنتین 100 مهردارو 100 200,500 228,600 288,000
نوروپنتین 300 مهردارو 100 430,300 482,000 588,000
تادالافیل 10 مهردارو 10 46,110 51,640 63,000
ترامادول 50 مهردارو 60 50,400 57,600 72,000
سیتالوپرام 20 مهردارو 30 37,500 42,750 54,000
استیمدیت 10 مهردارو 100 250,000 285,000 360,000
استیمدیت 20  مهردارو 100 622,100 696,700 850,000
پسورتین 10 مهردارو 30 66,390 74,370 90,000
پسورتین 25 مهردارو 30 338,100 378,690 462,000
پنتوپرازول 20 مهردارو 28 49,168 55,076 6,720
پنتوپرازول 40 مهردارو 28 71,708 80,332 98,000
تولترودین 1 مهردارو 30 18,300 20,850 26,400
تولترودین 2 مهردارو 30 32,100 36,600 46,200
رپاگلیناید 0.5 مهردارو 100 100,000 115,100 145,000
رپاگلیناید 1 مهردارو 100 130,200 148,400 187,000
رپاگلیناید 2 مهردارو 100 160,100 182,500 230,000
سوتالول 40 مهردارو 30 21,960 24,600 30,000
سوتالول 80 مهردارو 30 37,800 43,080 54,000