لیست داروهای مهردارو

 نام دارو  بسته بندی  کارخانه  پخش  مصرف کننده
آتورواستاتین 20  30  31,110  35,490  45,000
 آزاتیوپرین 50  100  350,000  392,000  48,000
 آلوپرینول 100  100  100,000  114,000  145,000
 آلومینیوم ام جی 200/200  100  25,700  28,800  36,000
 آملودیپین 5  30  18,000  20,520  25,800
 آنتوسیانوزاید آ 100  20  220,000  246,400  300,000
 استازولامید 250  100  130,000  148,200  187,000
 استامینوفین کدئین 300/20  100  100,000  114,000  145,000
 ایزوکسوپرین 10  100  53,000  60,400  76,000
 پابا-کا 500  100  430,000  481,600  590,000
 پروپرانولول 10  100  50,000  57,000  70,000
 پروپرانولول 40  100  67,200  76,600  100,000
 سلکوکسیب 100  60  54,000  61,560  78,000
 سولفاسالازین 500  100  207,900  237,000  300,000
 فوروزماید  100  62,800  71,600  90,000
 فولیک اسید 1  100  43,000  49,000  60,000
 فولیک اسید 5  100  55,700  63,500  80,000
 فیناستراید 1  30  32,160  36,000  45,000
 فیناستراید 5  30  96,420  108,000  135,000
 کلردیازپوکساید 5  100  50,000  57,000  70,000
 کلر فنیر آمین 4  100  40,000  45,600  58,000
 کلسیم پانتوتنات 100  100  32,900  36,900  45,000
 مبندازول 100  100  104,400  119,000  150,000
 مزالازین 500  60  210,000  235,200  288,000
 نیتروفورانتوئین 100  100  87,000  99,200  125,000
 ویتامین ث 250  100  121,652  136,250  163,500
 هیوسین ان بوتیل بروماید 10  100  329,300  368,800  450,000
 هیوسین ان بوتیل بروماید 10  20  65,860  73,760  90,000
 بوپرونورفین 0.4  100  120,000  136,800  173,000
 بوپرونورفین 2  100  58,000  667,200  810,000
 متادون 5  100  65,000  74,100  90,000
 متادون 20  100  200,000  228,000  280,000
 متادون 40  100  240,000  273,600  340,000
 نوروپنتین 100  100  161,000  180,000  220,000
 نوروپنتین 300  100  402,000  450,000  550,000
 استیمدیت 10  100  190,000  216,600  270,000