لیست قیمت هر جعبه (ریال)     آخرین بروز رسانی 1400/08/26

نام دارو شرکت بسته بندی فروش به داروخانه قیمت برای مصرف کننده
قرص آتورواستاتین 10 مهردارو 30 40,470 51,000
قرص آتورواستاتین 20 مهردارو 30 70,740 89,100
قرص آتورواستاتین 40 مهردارو 30 87,990 111,000
قرص آزاتیوپرین 50 مهردارو 100 392,000 480,000
قرص آلوپورینول 100 مهردارو 100 182,500 230,000
قرص آلومینیوم ام جی 200/200 مهردارو 100 79,400 100,000
قرص آملودیپین 5 مهردارو 30 42,870 54,000
قرص آملودپین 5 مهردارو 100 142,900 180,000
قرص آنتوسیانوزاید آ 100 مهردارو 20 456,000 570,000
قرص فروس فومارات مهردارو 100 245,250 294,300
قرص استازولامید 250 مهردارو 100 230,200 290,000
قرص استامینوفن کدئین 300/20 مهردارو 100 345,000 435,000
قرص ایزوکسوپرین 10 مهردارو 100 137,300 173,000
قرص پابا - کا 500 مهردارو 100 786,900 960,000
قرص پروپرانولول 10 مهردارو 100 115,100 145,000
قرص پروپرانولول20 مهردارو 100 137,300 173,000
قرص پروپرانولول 40 مهردارو 100 171,400 216,000
قرص سلکوکسیب 100 مهردارو 60 142,860 180,000
قرص سولفاسالازین 500 ( آزوکولیت ) مهردارو 100 368,900 450,000
قرص سولفاسالازین 500 EC مهردارو 100 409,800 500,000
قرص فلوتامید 250  مهردارو 100 860,700 1,050,000
قرص فوروزماید 40 مهردارو 100 115,100 145,000
قرص فولیک اسید 1 مهردارو 100 115,100 145,000
قرص فولیک اسید 5 مهردارو 100 171,400 216,000
قرص فیناستراید 1 مهردارو 30 68,340 86,100
قرص فیناستراید 5 مهردارو 30 159,840 195,000
قرص کلردیازپوکساید 5 مهردارو 100 115,100 145,000
قرص کلرفنیرآمین 4 مهردارو 100 119,000 150,000
قرص کلسیم پانتوتنات 100 مهردارو 100 476,200 600,000
قرص مبندازول 100 مهردارو 100 368,900 450,000
قرص مزالازین 500 مهردارو 60 614,100 774,000
قرص نیتروفورانتوئین 100 مهردارو 100 115,100 145,000
قرص ویتامین ث 250 جویدنی  مهردارو 30 267,050 320,460
قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 مهردارو 100 1,123,000 1,370,000
قرص متوکاربامول 500 مهردارو 30 129,390 162,900
قرص بوپرونورفین 0.4 مهردارو 100 246,100 310,000
قرص بوپرونورفین 2 مهردارو 100 852,500 1,040,000
قرص متادون 5 مهردارو 100 148,400 187,000
قرص متادون 20 مهردارو 100 317,500 400,000
قرص متادون 40 مهردارو 100 392,000 478,000
کپسول نوروپنتین 100 ( گاباپنتین ) مهردارو 100 402,500 507,000
کپسول نوروپنتین 300 ( گاباپنتین ) مهردارو 100 632,500 797,000
قرص تادالافیل 10 مهردارو 10 51,640 63,000
قرص ترامادول 100 مهردارو 100 425,500 536,000
قرص سیتالوپرام 20 مهردارو 30 45,240 57,000
قرص استیمدیت 10 ( متیل فنیدیت ) مهردارو 100 285,000 360,000
قرص استیمدیت 20 (متیل فنیدیت ) مهردارو 100 696,700 850,000
قرص پنتوپرازول 20 مهردارو 28 115,920 145,600
قرص پنتوپرازول 40 مهردارو 28 132,020 165,200
قرص رپاگلیناید 0.5 مهردارو 100 115,100 145,000
قرص رپاگلیناید 1 مهردارو 100 148,400 187,000
قرص رپاگلیناید 2 مهردارو 100 182,500 230,000