لطفا فرم ثبت  عوارض ناخواسته دارویی را از لینک زیر دریافت نموده و به آدرس ایمیل اعلام شده ارسال نمایید.