• سوابق تحصیلی :

 -  فوق لیسانس مدیریت استراتژی

 -  لیسانس مدیریت صنعتی

 

  • سوابق کاری :

-  شرکت پخش سراسری دارویی مشاءطب : سرپرست فروش شعب

-  شرکت پخش سراسری دارویی مهبان : مدیر فروش منطقه

-  شرکت پخش سراسری دارویی جهان فارمد : مدیر فروش و بازاریابی

-  شرکت پخش سراسری دارویی مشاءطب : مدیر فروش

-  شرکت پخش سراسری دارویی اکسیر : مدیر مرکز تهران

-  شرکت داروسازی مهردارو : مدیر فروش و بازاریابی