• سوابق تحصیلی :

- فوق لیسانس مدیریت استراتژی

- لیسانس مدیریت صنعتی

 

  • سوابق کاری :

- شرکت پخش سراسری دارویی مهبان : مدیر منطقه

- شرکت پخش سراسری دارویی جهان فارمد : مدیر فروش و بازاریابی

- شرکت پخش سراسری دارویی مشاءطب : مدیر فروش

- شرکت پخش سراسری دارویی اکسیر : مدیر مرکز تهران