سوابق کاری :

- شرکت پخش سراسری دارویی مهبان

- شرکت پخش سراسری دارویی جهان فارمد

- شرکت پخش سراسری دارویی مشاءطب

- شرکت پخش سراسری دارویی اکسیر