مأموریت Mission

مأموریت ما، تولید بعضی از اشکال دارویی جامد بر اساس اصول بهسازی تولید و کنترل بر پایه استانداردهای علمی معتبر و دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو، جهت ارائه داروهایی با اثربخشی بهتر و تأمین بخشی از نیازهای کشور می باشد. در همین راستا، تلاش می‌گردد با به روز کردن خطوط و دستگاه ها و حفظ پویائی سیستم در صنعت داروئی کشور، ضمن حفظ امنیت شغلی برای همکاران حاضر، توانائی های مجموعه را نسل‌های بعدی گسترش دهیم.


چشم‌انداز  Vision

 

انتظار می‌رود با ریشه یابی، برنامه ریزی و اقدامات پایه ای و اساسی که برای حفــظ و ارتقــاء کیفی و کمی خطوط تولید، بهبود و توسعه سبد کالا و گسترش کارخانه صورت گرفته، ظرف چند سال آینده یکی از شرکت های موفق داروسازی کشور از نظرGMP، تولید داروهای جدید بر اساس علم و تکنولوژی نوین و تولید قراردادی و تحت لیســانس باشیم.