پرونده جامع یا Site Master File، پرونده ای است که در صنعت داروسازی توسط تولیدکنندگان تهیه می شود. این سند شامل نحوه تولید و فرایند ساخت دارو است. این سند مطابق با راهنمای تدوین SMF ویرایش  1/January 2017 مطابق با الزامات PIC/S GMP در خصوص محصولات تولیدیشرکت مهرداروکاربرد دارد.

سندی که در ادامه ارائه شده است شامل بخش های زیر می باشد:

  • اطلاعات عمومی شرکت مهردارو
  • سیستم مدیریت کیفیت
  • پرسنل (کارکنان)
  • مدارک و مستندات
  • تولید
  • کنترل کیفیت
  • شکایات و ریکال
  • ممیزی داخلی

پرونده جامع مهردارو