شرکت پخش رازی +98-21-85120000 http://www.razico.ir
شرکت بهستان پخش +98-21-84054000 https://behestanpakhsh.com
شرکت توزیع دارویی پوراپخش +98-21-61983000 http://www.pourapakhsh.com
شرکت پخش مکتاف +98-21-88317930 https://mctough.com 
شرکت پخش مشاطب +98-21-44127905 http://www.mashateb.com 
شرکت پخش طب نوین +98-21-44507179 http://www.tebnovin.ir 
شرکت بهرسان پخش +98-21-88741802 http://www.behresanco.com 
شرکت جلال آرا +98-21-88502328 http://www.ttjalalara.com