لیست داروهای مهردارو

لیست قیمت هر جعبه (ریال)     آخرین بروز رسانی 1400/01/22

نام دارو شرکت بسته بندی پخش مصرف کننده
آتورواستاتین 10 مهردارو 30 40,470 51,000
آتورواستاتین 20 مهردارو 30 59,520 75,000
آتورواستاتین 40 مهردارو 30 78,570 99,000
آزاتیوپرین 50 مهردارو 100 392,000 480,000
آلوپورینول 100 مهردارو 100 182,500 230,000
آلومینیوم ام جی 200/200 مهردارو 100 79,400 100,000
آملودیپین 5 مهردارو 30 42,870 54,000
آملودپین 5 مهردارو 100 142,900 180,000
آنتوسیانوزاید آ 100 مهردارو 20 344,260 420,000
قرص فروس فومارات مهردارو 100 168,042 201,650
استازولامید 250 مهردارو 100 230,200 290,000
استامینوفن کدئین 300/20 مهردارو 100 228,600 288,000
ایزوکسوپرین 10 مهردارو 100 137,300 173,000
پابا - کا 500 مهردارو 100 786,900 960,000
پروپرانولول 10 مهردارو 100 115,100 145,000
پروپرانولول 40 مهردارو 100 171,400 216,000
سلکوکسیب 100 مهردارو 60 142,860 180,000
سولفاسالازین 500 مهردارو 100 368,900 450,000
سولفاسالازین 500 EC مهردارو 100 409,800 500,000
فلوتامید 250 مهردارو 100 860,700 1,050,000
فوروزماید مهردارو 100 115,100 145,000
فولیک اسید 1 مهردارو 100 115,100 145,000
فولیک اسید 5 مهردارو 100 171,400 216,000
فیناستراید 1 مهردارو 30 68,340 86,100
فیناستراید 5 مهردارو 30 159,840 195,000
کلردیازپوکساید 5 مهردارو 100 79,400 100,000
کلرفنیرآمین 4 مهردارو 100 119,000 150,000
کلسیم پانتوتنات 100 مهردارو 100 317,500 400,000
مبندازول 100 مهردارو 100 368,900 450,000
مزالازین 500 مهردارو 60 349,200 426,000
نیتروفورانتوئین 100 مهردارو 100 115,100 145,000
ویتامین ث 250 جویدنی مهردارو 30 267,050 320,460
هیوسین ان بوتیل بروماید 10 مهردارو 100 1,123,000 1,370,000
قرص متوکاربامول 500 مهردارو 30 90,480 114,000
بوپرونورفین 0.4 مهردارو 100 150,500 190,000
بوپرونورفین 2 مهردارو 100 852,500 1,040,000
متادون 5 مهردارو 100 148,400 187,000
متادون 20 مهردارو 100 317,500 400,000
متادون 40 مهردارو 100 392,000 478,000
نوروپنتین 100 مهردارو 100 228,600 288,000
نوروپنتین 300 مهردارو 100 482,000 588,000
تادالافیل 10 مهردارو 10 51,640 63,000
ترامادول 100 مهردارو 100 341,300 430,000
سیتالوپرام 20 مهردارو 30 45,240 57,000
استیمدیت 10 مهردارو 100 285,000 360,000
استیمدیت 20  مهردارو 100 696,700 850,000
پنتوپرازول 20 مهردارو 28 88,900 112,000
پنتوپرازول 40 مهردارو 28 114,744 140,000
رپاگلیناید 0.5 مهردارو 100 115,100 145,000
رپاگلیناید 1 مهردارو 100 148,400 187,000
رپاگلیناید 2 مهردارو 100 182,500 230,000