لیست داروهای مهردارو

لیست قیمت هر جعبه (ریال)

نام دارو شرکت بسته بندی کارخانه پخش مصرف کننده
آتورواستاتین 10 مهردارو 30 23,790 27,120 34,500
آتورواستاتین 20 مهردارو 30 35,460 40,410 51,000
آتورواستاتین 40 مهردارو 30 48,000 54,720 69,000
آزاتیوپرین 50 مهردارو 100 350,000 392,000 480,000
آلوپورینول 100 مهردارو 100 100,000 114,000 145,000
آلومینیوم ام جی 200/200 مهردارو 100 696,000 794,000 100,000
آملودیپین 5 مهردارو 30 18,000 20,520 25,800
آنتوسیانوزاید آ 100 مهردارو 20 220,000 246,400 300,000
استازولامید 250 مهردارو 100 160,000 182,400 230,000
استامینوفن کدئین 300/10 مهردارو 100 47,600 53,300 65,000
استامینوفن کدئین 300/20 مهردارو 100 100,000 114,000 145,000
ایزوکسوپرین 10 مهردارو 100 53,000 60,400 76,000
پابا - کا 500 مهردارو 100 430,000 481,600 590,000
پروپرانولول 10 مهردارو 100 50,000 57,000 70,000
پروپرانولول 40 مهردارو 100 67,200 76,600 100,000
سلکوکسیب 100 مهردارو 60 88,560 100,980 126,000
سولفاسالازین 500 مهردارو 100 207,900 237,000 300,000
سولفاسالازین 500 EC مهردارو 100 240,400 274,000 345,000
فلوتامید 250 مهردارو 100 768,500 860,700 1,050,000
فوروزماید مهردارو 100 62,800 71,600 90,000
فولیک اسید 1 مهردارو 100 43,000 49,000 60,000
فولیک اسید 5 مهردارو 100 55,700 63,500 80,000
فیناستراید 1 مهردارو 30 52,200 59,520 75,000
فیناستراید 5 مهردارو 30 109,770 122,940 150,000
کلردیازپوکساید 5 مهردارو 100 50,000 57,000 70,000
کلرفنیرآمین 4 مهردارو 100 69,600 79,400 100,000
کلسیم پانتوتنات 100 مهردارو 100 32,900 36,900 45,000
مبندازول 100 مهردارو 100 125,300 142,900 180,000
مزالازین 250 مهردارو 100 80,500 91,800 115,000
مزالازین 500 مهردارو 100 350,000 392,000 480,000
مزالازین 500 مهردارو 60 210,000 235,200 288,000
نیتروفورانتوئین 100 مهردارو 100 87,000 99,200 125,000
ویتامین ث 250 مهردارو 100 121,652 136,250 163,500
هیوسین ان بوتیل بروماید 10 مهردارو 100 410,000 459,200 560,000
هیوسین ان بوتیل بروماید 10 مهردارو 20 82,000 91,840 112,000
ازتیمایب 10 مهردارو 30 62,250 70,950 90,000
بوپرونورفین 0.4 مهردارو 100 120,000 136,800 173,000
بوپرونورفین 2 مهردارو 100 580,000 667,200 810,000
بوپرونورفین 8 مهردارو 10 160,000 182,400 222,500
سیتالوپرام 20 مهردارو 30 37,500 42,750 54,000
سیمواستاتین 20 مهردارو 30 37,350 41,790 51,000
متادون 5 مهردارو 100 65,000 74,100 90,000
متادون 20 مهردارو 100 200,000 228,000 280,000
متادون 40 مهردارو 100 240,000 273,600 340,000
نوروپنتین 100 مهردارو 100 161,000 180,000 220,000
نوروپنتین 300 مهردارو 100 402,000 450,000 550,000
نوروپنتین 400 مهردارو 100 487,500 546,000 667,000
تادالافیل 10 مهردارو 10 46,110 51,640 63,000
ترامادول 50 مهردارو 60 50,400 57,600 72,000
سیتالوپرام 20 مهردارو 30 37,500 42,750 54,000
سیتالوپرام 40 مهبان دارو 30 41,730 46,710 57,000
گاباپنتین 100 مهبان دارو 100 109,800 123,000 150,000
گاباپنتین 300 مهبان دارو 100 278,100 311,500 380,000
استیمدیت 10 مهردارو 100 190,000 216,600 270,000
استیمدیت 20  مهردارو 100 475,700 532,800 650,000
بوپرونورفین نالوکسان 0.5 + 2 دارودرمان 100 417,200 467,200 570,000
بوپرونورفین نالوکسان2 + 8 دارودرمان 100 1,610,100 1,803,300 2,200,000
پسورتین 10 دارودرمان 30 66,390 74,370 90,000
پسورتین 25 دارودرمان 30 338,100 378,690 462,000
پنتوپرازول 20 دارودرمان 28 49,168 55,076 6,720
پنتوپرازول 40 دارودرمان 28 71,708 80,332 98,000
تولترودین 1 دارودرمان 30 18,300 20,850 26,400
تولترودین 2 دارودرمان 30 32,100 36,600 46,200
رپاگلیناید 0.5 مهردارو 30 17,760 20,220 25,500
رپاگلیناید 1 مهردارو 30 30,030 34,230 43,200
رپاگلیناید 2 مهردارو 30 42,330 48,240 60,000
متادون دیسپرسیبل 20 دارودرمان 100 107,100 120,000 150,000
متادون دیسپرسیبل 40 دارودرمان 100 128,600 144,000 180,000
سوتالول 40 دارودرمان 30 21,960 24,600 30,000
سوتالول 80 دارودرمان 30 37,800 43,080 54,000